Mặt dây 085-1014P5542VA1

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Mặt dây
 • Màu: Vàng vàng
 • Styles: Emotion
 • Mã:085-1014P5542VA1
 • Giá:25,146,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,014,472,000
Xem
RoundRound 1.95 E VVS1 Excellent
1,145,038,000
Xem
RoundRound 2.04 F VS1 Excellent
867,738,000
Xem
RoundRound 2.05 F VS2 Excellent
637,495,000
Xem
RoundRound 1.88 D IF Excellent
1,060,226,000
Xem
RoundRound 1.57 E IF Excellent
790,775,000
Xem
RoundRound 1.7 D VS1 Excellent
539,654,000
Xem
RoundRound 1.30 F IF Excellent
569,405,000
Xem
RoundRound 1.33 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.38 F VVS1 Excellent
534,625,000
Xem
RoundRound 1.43 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.42 E IF Excellent
607,475,000
Xem
RoundRound 1.32 D VVS1 Excellent
622,985,000
Xem
RoundRound 1.5 F VS2 Excellent
384,225,000
Xem
RoundRound 1.35 F IF Excellent
521,700,000
Xem
RoundRound 1.30 F VS1 Excellent
297,463,000
Xem
RoundRound 1.33 E VS1 Excellent
313,069,000
Xem
RoundRound 1.34 D VS2 Excellent
372,829,000
Xem
RoundRound 1.24 F VVS1 Excellent
388,925,000
Xem
RoundRound 1.18 F IF Excellent
451,435,000
Xem
RoundRound 1.14 E VVS1 Excellent
444,291,000
Xem
RoundRound 1.27 D VVS1 Excellent
447,158,000
Xem
RoundRound 1.19 D IF Excellent
552,368,000
Xem
RoundRound 1.2 F VS2 Excellent
274,715,000
Xem
RoundRound 1.2 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 1.26 E VS1 Excellent
309,025,000
Xem
RoundRound 1.26 F VS1 Excellent
298,098,000
Xem
RoundRound 1.25 D VS2 Excellent
298,568,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS2 Excellent
313,537,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS2 Excellent
327,214,000
Xem
RoundRound 1.0 F VVS1 Excellent
293,398,000
Xem
RoundRound 1.07 D VVS1 Excellent
342,395,000
Xem
RoundRound 1.1 D IF Excellent
420,415,000
Xem
RoundRound 1.08 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 1.1 E VS1 Excellent
247,925,000
Xem
RoundRound 1.01 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
Xem
RoundRound 0.90 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 0.96 F VVS1 Excellent
250,510,000
Xem
RoundRound 0.97 E IF Excellent
294,103,000
Xem
RoundRound 0.93 F IF Excellent
266,490,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
271,660,000
Xem
RoundRound 0.97 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS1 Excellent
247,925,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS2 Excellent
247,690,000
Xem
RoundRound 0.90 E VVS1 Excellent
254,975,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS2 Excellent
257,325,000
Xem
RoundRound 0.91 D VVS1 Excellent
278,663,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS1 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.02 F VS2 Excellent
223,955,000
Xem
RoundRound 1.0 E VS2 Excellent
223,838,000
Xem
RoundRound 1.0 E VS1 Excellent
227,480,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS2 Excellent
210,513,000
Xem
RoundRound 1.0 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.0 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 0.95 E VS2 Excellent
187,648,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS1 Excellent
155,288,000
Xem
RoundRound 0.8 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.8 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.8 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 0.83 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
156,534,000
Xem
RoundRound 0.8 D VVS1 Excellent
192,371,000
Xem
RoundRound 0.8 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.8 F VS1 Excellent
123,258,000
Xem
RoundRound 0.81 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.82 E VS1 Excellent
133,833,000
Xem
RoundRound 0.8 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.85 D VS1 Excellent
140,530,000
Xem
RoundRound 0.72 F VVS1 Excellent
124,480,000
Xem
RoundRound 0.74 F IF Excellent
133,645,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS2 Excellent
119,991,000
Xem
RoundRound 0.78 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.8 D VVS2 Very good
128,028,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
117,900,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.78 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.77 F VS1 Excellent
97,784,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.63 F IF Excellent
90,640,000
Xem
RoundRound 0.66 E VVS1 Excellent
108,171,000
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS2 Excellent
80,705,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Excellent
80,135,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS2 Excellent
80,699,000
Xem
RoundRound 0.70 D VS1 Excellent
84,953,000
Xem
RoundRound 0.61 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.63 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS2 Excellent
83,472,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.62 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS2 Excellent
58,398,000
Xem
RoundRound 0.61 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS2 Excellent
64,837,000
Xem
RoundRound 0.62 D VS1 Excellent
68,244,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS1 Excellent
72,968,000
Xem
RoundRound 0.59 F IF Excellent
77,597,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS2 Excellent
77,668,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.57 E VVS1 Excellent
79,783,000
Xem
RoundRound 0.56 E IF Excellent
85,658,000
Xem
RoundRound 0.54 D VVS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.59 D VVS2 Excellent
79,665,000
Xem
RoundRound 0.58 F VVS2 Excellent
71,323,000
Xem
RoundRound 0.56 D VS1 Excellent
62,863,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS1 Excellent
60,207,000
Xem
RoundRound 0.56 F VS2 Excellent
56,189,000
Xem
RoundRound 0.56 F VS1 Excellent
60,419,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
56,518,000
Xem
RoundRound 0.56 D VS2 Excellent
58,633,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
55,578,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.50 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
69,325,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.33 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.34 E IF Excellent
29,728,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.37 D IF Excellent
37,130,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.34 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.36 D VS2 Excellent
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 25.146.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Hoa tai

21,237,000 VNĐ
Hoa tai 21,237,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Mặt dây

19,231,000 VNĐ
Mặt dây 19,231,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

27,288,000 VNĐ
Nhẫn nữ 27,288,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

44,376,000 VNĐ
Nhẫn nữ 44,376,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,896,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,896,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn