Nhẫn nữ 080-0914R5941VA1

Thông tin sản phẩm
 • Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
 • Hình dạng: Round
 • Đá phụ: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Styles: Engagement Solitaire
 • Chất liệu: Vàng 18k
 • Mã:080-0914R5941VA1
 • Giá:22,344,000 VNĐ

Chọn chất lượng viên kim cương

Chọn Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 3.54 F IF Excellent
4,680,425,000
Xem
RoundRound 3.61 E VS1 Excellent
3,115,160,000
Xem
RoundRound 2.71 E VVS1 Excellent
2,510,623,000
Xem
RoundRound 2.79 E VVS1 Excellent
1,956,375,000
Xem
RoundRound 2.61 E VVS1 Excellent
1,857,675,000
Xem
RoundRound 2.39 D VVS1 Excellent
1,740,175,000
Xem
RoundRound 2.21 E VVS1 Excellent
1,672,025,000
Xem
RoundRound 2.52 F VVS1 Excellent
1,556,100,000
Xem
RoundRound 2.01 D VVS1 Excellent
1,494,718,000
Xem
RoundRound 2.07 D VVS1 Excellent
1,494,718,000
Xem
RoundRound 2.00 E VVS1 Excellent
1,241,975,000
Xem
RoundRound 1.93 E VVS1 Excellent
1,203,788,000
Xem
RoundRound 1.85 E IF Excellent
1,027,843,000
Xem
RoundRound 1.91 F VVS1 Excellent
1,014,472,000
Xem
RoundRound 1.86 F IF Excellent
994,109,000
Xem
RoundRound 1.84 F VVS1 Excellent
920,472,000
Xem
RoundRound 2.01 F VS1 Very good
774,665,000
Xem
RoundRound 1.50 D IF Excellent
739,075,000
Xem
RoundRound 1.36 D IF Excellent
673,275,000
Xem
RoundRound 1.54 F IF Excellent
623,983,000
Xem
RoundRound 1.32 D VVS1 Excellent
622,985,000
Xem
RoundRound 1.50 F VVS1 Excellent
603,222,000
Xem
RoundRound 1.38 E IF Excellent
607,475,000
Xem
RoundRound 1.46 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.42 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.46 E VVS1 Excellent
602,775,000
Xem
RoundRound 1.64 F VVS2 Excellent
592,294,000
Xem
RoundRound 1.60 F VVS2 Excellent
592,294,000
Xem
RoundRound 1.66 D VS1 Excellent
586,240,000
Xem
RoundRound 1.58 E VS1 Excellent
555,822,000
Xem
RoundRound 1.23 D IF Excellent
552,367,000
Xem
RoundRound 1.27 D IF Excellent
552,367,000
Xem
RoundRound 1.46 F VVS1 Excellent
537,422,000
Xem
RoundRound 2.00 H SI1 Excellent
525,225,000
Xem
RoundRound 1.12 D IF Excellent
508,188,000
Xem
RoundRound 1.21 E IF Excellent
471,175,000
Xem
RoundRound 1.24 E IF Excellent
471,175,000
Xem
RoundRound 1.26 E VVS1 Excellent
458,532,000
Xem
RoundRound 1.21 D VVS1 Excellent
442,458,000
Xem
RoundRound 1.22 D VVS1 Excellent
442,458,000
Xem
RoundRound 1.28 F VVS1 Excellent
403,025,000
Xem
RoundRound 1.07 E VVS1 Excellent
391,581,000
Xem
RoundRound 1.10 D VVS1 Excellent
395,975,000
Xem
RoundRound 1.50 F VS2 Excellent
365,563,000
Xem
RoundRound 1.30 D VS1 Excellent
345,779,000
Xem
RoundRound 1.13 F VVS1 Excellent
317,697,000
Xem
RoundRound 1.10 F VVS1 Excellent
317,697,000
Xem
RoundRound 0.95 D IF Excellent
299,508,000
Xem
RoundRound 1.30 F VS1 Excellent
297,463,000
Xem
RoundRound 0.90 D IF Very good
299,508,000
Xem
RoundRound 0.90 D IF Excellent
299,508,000
Xem
RoundRound 1.01 F VVS1 Excellent
293,398,000
Xem
RoundRound 1.23 E VS2 Excellent
290,648,000
Xem
RoundRound 0.93 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.90 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.92 D VVS1 Excellent
285,525,000
Xem
RoundRound 0.94 E VVS2 Excellent
247,690,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS1 Excellent
238,854,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS2 Excellent
224,707,000
Xem
RoundRound 1.05 G VS1 Excellent
197,071,000
Xem
RoundRound 0.83 E IF Excellent
182,830,000
Xem
RoundRound 0.80 E IF Excellent
182,830,000
Xem
RoundRound 0.85 F IF Excellent
172,819,000
Xem
RoundRound 0.85 D VVS2 Excellent
172,753,000
Xem
RoundRound 0.91 D VS2 Excellent
172,725,000
Xem
RoundRound 0.90 F VS1 Excellent
155,288,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS1 Excellent
154,889,000
Xem
RoundRound 0.87 E VVS2 Excellent
153,761,000
Xem
RoundRound 0.91 F VS2 Excellent
153,573,000
Xem
RoundRound 0.93 F VS2 Excellent
153,573,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS1 Excellent
143,139,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS1 Excellent
139,990,000
Xem
RoundRound 0.77 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.78 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.72 E VVS1 Excellent
137,945,000
Xem
RoundRound 0.85 F VVS2 Excellent
137,287,000
Xem
RoundRound 0.85 D VS2 Excellent
131,483,000
Xem
RoundRound 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
Xem
RoundRound 0.78 D VVS2 Excellent
128,028,000
Xem
RoundRound 0.88 F VS2 Excellent
120,908,000
Xem
RoundRound 0.83 F VS2 Excellent
118,558,000
Xem
RoundRound 0.78 F VVS1 Excellent
115,103,000
Xem
RoundRound 0.75 E VS1 Excellent
101,168,000
Xem
RoundRound 0.76 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.76 D VS2 Excellent
99,875,000
Xem
RoundRound 0.65 E IF Excellent
98,818,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS1 Excellent
97,784,000
Xem
RoundRound 0.58 D IF Excellent
93,483,000
Xem
RoundRound 0.62 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.77 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Excellent
91,039,000
Xem
RoundRound 0.60 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.60 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.64 F IF Excellent
85,940,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS1 Excellent
78,373,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
77,973,000
Xem
RoundRound 0.62 F VVS2 Excellent
76,869,000
Xem
RoundRound 0.54 E VVS1 Excellent
75,318,000
Xem
RoundRound 0.51 E IF Excellent
72,427,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
71,675,000
Xem
RoundRound 0.52 F VVS1 Excellent
68,926,000
Xem
RoundRound 0.53 F VVS1 Excellent
68,926,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Xem
RoundRound 0.63 E VS1 Excellent
66,905,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
62,745,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS1 Excellent
62,299,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS2 Excellent
61,805,000
Xem
RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
59,267,000
Xem
RoundRound 0.60 F VS2 Excellent
58,398,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
57,928,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
57,928,000
Xem
RoundRound 0.61 G VS1 Excellent
57,317,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
53,580,000
Xem
RoundRound 0.52 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.56 G VS2 Excellent
47,760,000
Xem
RoundRound 0.51 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
RoundRound 0.52 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.43 E VVS2 Excellent
41,478,000
Xem
RoundRound 0.41 F VVS1 Excellent
38,352,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
Tổng giá : 22.344.000VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Nhẫn nữ

7,717,000 VNĐ
Nhẫn nữ 7,717,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

13,192,000 VNĐ
Nhẫn nữ 13,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

14,191,000 VNĐ
Nhẫn nữ 14,191,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

43,006,000 VNĐ
Nhẫn nữ 43,006,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết

Nhẫn nữ

34,157,000 VNĐ
Nhẫn nữ 34,157,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn