Hoa tai 200-0617E2562VC1

Hoa tai 200-0617E2562VC1

27,650,000 VNĐ
24,885,000 VNĐ
Hoa tai 200-0617E2562VC1
27,650,000 VNĐ
24,885,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 085-1014P7185VC1

Mặt dây 085-1014P7185VC1

40,317,000 VNĐ
36,285,300 VNĐ
Mặt dây 085-1014P7185VC1
40,317,000 VNĐ
36,285,300 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0418E4177VC416

Hoa tai 0418E4177VC416

38,498,000 VNĐ
34,648,200 VNĐ
Hoa tai 0418E4177VC416
38,498,000 VNĐ
34,648,200 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0714P7084VC1

Mặt dây 0714P7084VC1

40,526,000 VNĐ
36,473,400 VNĐ
Mặt dây 0714P7084VC1
40,526,000 VNĐ
36,473,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0714E7082VC1

Hoa tai 0714E7082VC1

58,004,000 VNĐ
52,203,600 VNĐ
Hoa tai 0714E7082VC1
58,004,000 VNĐ
52,203,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 092-0417R1729VC1

Nhẫn nữ 092-0417R1729VC1

31,255,000 VNĐ
28,129,500 VNĐ
Nhẫn nữ 092-0417R1729VC1
31,255,000 VNĐ
28,129,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 080-0316P6615VC1

Mặt dây 080-0316P6615VC1

30,085,000 VNĐ
27,076,500 VNĐ
Mặt dây 080-0316P6615VC1
30,085,000 VNĐ
27,076,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-1014E7155VC1

Hoa tai 085-1014E7155VC1

47,893,000 VNĐ
43,103,700 VNĐ
Hoa tai 085-1014E7155VC1
47,893,000 VNĐ
43,103,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 075-0116E7760VC1

Hoa tai 075-0116E7760VC1

32,113,000 VNĐ
28,901,700 VNĐ
Hoa tai 075-0116E7760VC1
32,113,000 VNĐ
28,901,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6684VC1

Hoa tai 080-0316E6684VC1

35,491,000 VNĐ
31,941,900 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6684VC1
35,491,000 VNĐ
31,941,900 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 200-0217P1347VC1

Mặt dây 200-0217P1347VC1

24,968,000 VNĐ
22,471,200 VNĐ
Mặt dây 200-0217P1347VC1
24,968,000 VNĐ
22,471,200 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 200-0217E1349VC1

Hoa tai 200-0217E1349VC1

23,236,000 VNĐ
20,912,400 VNĐ
Hoa tai 200-0217E1349VC1
23,236,000 VNĐ
20,912,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0418P4134VC341#7

Mặt dây 0418P4134VC341#7

19,479,000 VNĐ
17,531,100 VNĐ
Mặt dây 0418P4134VC341#7
19,479,000 VNĐ
17,531,100 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6708VC1

Hoa tai 080-0316E6708VC1

39,924,000 VNĐ
35,931,600 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6708VC1
39,924,000 VNĐ
35,931,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6682VC1

Hoa tai 080-0316E6682VC1

38,517,000 VNĐ
34,665,300 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6682VC1
38,517,000 VNĐ
34,665,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6707VC1

Hoa tai 080-0316E6707VC1

39,917,000 VNĐ
35,925,300 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6707VC1
39,917,000 VNĐ
35,925,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6712VC1

Hoa tai 080-0316E6712VC1

40,727,000 VNĐ
36,654,300 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6712VC1
40,727,000 VNĐ
36,654,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 080-0316E6686VC1

Hoa tai 080-0316E6686VC1

40,274,000 VNĐ
36,246,600 VNĐ
Hoa tai 080-0316E6686VC1
40,274,000 VNĐ
36,246,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 080-0316P6714VC1

Mặt dây 080-0316P6714VC1

34,984,000 VNĐ
31,485,600 VNĐ
Mặt dây 080-0316P6714VC1
34,984,000 VNĐ
31,485,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 080-0316P6671VC1

Mặt dây 080-0316P6671VC1

42,903,000 VNĐ
38,612,700 VNĐ
Mặt dây 080-0316P6671VC1
42,903,000 VNĐ
38,612,700 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết