Mặt dây 261-1117P2074NA698

Mặt dây 261-1117P2074NA698

19,029,000 VNĐ
16,174,650 VNĐ
Mặt dây 261-1117P2074NA698
19,029,000 VNĐ
16,174,650 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699

Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699

24,852,000 VNĐ
21,124,200 VNĐ
Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699
24,852,000 VNĐ
21,124,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 261-1117P2072NA699

Mặt dây 261-1117P2072NA699

30,057,000 VNĐ
25,548,450 VNĐ
Mặt dây 261-1117P2072NA699
30,057,000 VNĐ
25,548,450 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 256-1117R2062NA700

Nhẫn nữ 256-1117R2062NA700

24,553,000 VNĐ
20,870,050 VNĐ
Nhẫn nữ 256-1117R2062NA700
24,553,000 VNĐ
20,870,050 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 240-1117CP2087NA700

Dây liền mặt 240-1117CP2087NA700

28,091,000 VNĐ
23,877,350 VNĐ
Dây liền mặt 240-1117CP2087NA700
28,091,000 VNĐ
23,877,350 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 256-1117R2088NA701

Nhẫn nữ 256-1117R2088NA701

22,822,000 VNĐ
19,398,700 VNĐ
Nhẫn nữ 256-1117R2088NA701
22,822,000 VNĐ
19,398,700 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 241-1117CP2089NA701

Dây liền mặt 241-1117CP2089NA701

31,255,000 VNĐ
26,566,750 VNĐ
Dây liền mặt 241-1117CP2089NA701
31,255,000 VNĐ
26,566,750 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 238-1117R2066NA702

Nhẫn nữ 238-1117R2066NA702

21,463,000 VNĐ
18,243,550 VNĐ
Nhẫn nữ 238-1117R2066NA702
21,463,000 VNĐ
18,243,550 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 265-1117P2065NA702

Mặt dây 265-1117P2065NA702

30,253,000 VNĐ
25,715,050 VNĐ
Mặt dây 265-1117P2065NA702
30,253,000 VNĐ
25,715,050 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 251-1117R2113NA703

Nhẫn nữ 251-1117R2113NA703

17,329,000 VNĐ
14,729,650 VNĐ
Nhẫn nữ 251-1117R2113NA703
17,329,000 VNĐ
14,729,650 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 262-1117P2122NA703

Mặt dây 262-1117P2122NA703

18,427,000 VNĐ
15,662,950 VNĐ
Mặt dây 262-1117P2122NA703
18,427,000 VNĐ
15,662,950 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 230-1117P2077NA704

Mặt dây 230-1117P2077NA704

15,932,000 VNĐ
13,542,200 VNĐ
Mặt dây 230-1117P2077NA704
15,932,000 VNĐ
13,542,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 236-1117P2108NA705

Mặt dây 236-1117P2108NA705

21,285,000 VNĐ
18,092,250 VNĐ
Mặt dây 236-1117P2108NA705
21,285,000 VNĐ
18,092,250 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3501NA706

Mặt dây 0518P3501NA706

5,468,000 VNĐ
4,647,800 VNĐ
Mặt dây 0518P3501NA706
5,468,000 VNĐ
4,647,800 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3502NA706

Hoa tai 0518E3502NA706

8,191,000 VNĐ
6,962,350 VNĐ
Hoa tai 0518E3502NA706
8,191,000 VNĐ
6,962,350 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3518NA708

Nhẫn nữ 0518R3518NA708

6,660,000 VNĐ
5,661,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3518NA708
6,660,000 VNĐ
5,661,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3519NA708

Mặt dây 0518P3519NA708

5,782,000 VNĐ
4,914,700 VNĐ
Mặt dây 0518P3519NA708
5,782,000 VNĐ
4,914,700 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3520NA708

Hoa tai 0518E3520NA708

7,724,000 VNĐ
6,565,400 VNĐ
Hoa tai 0518E3520NA708
7,724,000 VNĐ
6,565,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3522NA711

Mặt dây 0518P3522NA711

6,410,000 VNĐ
5,448,500 VNĐ
Mặt dây 0518P3522NA711
6,410,000 VNĐ
5,448,500 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3523NA711

Hoa tai 0518E3523NA711

8,285,000 VNĐ
7,042,250 VNĐ
Hoa tai 0518E3523NA711
8,285,000 VNĐ
7,042,250 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết